DOĞU GÜNEYDOĞU 

SANAYİCİ  

VE 

İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ 

FEDERASYONU 

(DOGÜNSİFED)

ANA TÜZÜĞÜ

2004

(Tüzük değişikliği 2023)

DOĞU GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARIDERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi:

Madde 1-  Federasyonun Adı "Doğu, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’dur. Kısa adı DOGÜNSİFED' tir.

Federasyonun merkezi Diyarbakır’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Federasyonun amblemi şekildeki gibidir.

Federasyon amblemi; Düz zemin üzerine siyah ve kırmızı renklerden oluşan federasyonun kısa ismi yazılmış olup, altına federasyonun adı yazılmaktadır. Amblemin sağ tarafında federasyonumuzun faaliyet bölgesi yer almaktadır. 

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Federasyon Amacı:Yurt dışında ve yurt içinde, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve iş adamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir. 

 Federasyon Faaliyet Alanı

Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere: 

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;

 2. İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir;

 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. İş dünyasının araştırma, geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, çalışmalara destek verir;

 4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;

 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir; 

 6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir;

 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;

 8. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir;

 9. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir; 

 10. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;

 11. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir;

 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar;

 13. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alış verişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;

 14. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir;

 15. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur;

 16. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;

 17. Gayrimenkule tasarruf, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;

 18. Elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir;

 19. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir;

 20. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt dışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir;

 21. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb. yapabilir;

 22. Yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Üyelik ve Kabul Koşulları

 Federasyona üyelik için başvuracak dernekler;

 1. Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı, 

 2. Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,

 3. Fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfiyeye girmemiş,

 4. Dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş,

 5. Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmalıdırlar. 

Kurucu Üyeler ve Üyeliğe Kabul için Benimsedikleri İlkeler

Madde 4-: Federasyonuna üyelik talebinde bulunan derneklerin üye olabilmeleri için aşağıdaki ilkeleri ön koşul olarak benimsemişlerdir. Buna göre Federasyona üye olmak isteyen dernekler; 

 • Türkiye’nin kalkınmasında özel sektöre dayalı sanayileşme ve girişimciliğin önemini kavramış olmalı,

 • Ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel temeli olan reformlarla aşılabileceği inancını taşımalı,

 • Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefine, laik, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine, piyasa ekonomisinin erdemlerine inanmalı,

 • Sosyal sorumlulukların ve etik değerlerin bilincinde olmalı,

 • Ülkemizde hızlı kalkınmanın, ancak bölgesel ve sektörel potansiyeller ile insan sermayesini en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla, bu doğrultuda çaba göstermeli,

 • Avrupa Birliği üyeliğini çağdaş ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirmeli,

 • Hiçbir şekilde politik, etnik, dinsel, bölgesel ve cinsel ayrımcılık yapmamalı,

 • İsmini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre ilişkin çalışmalar yaparak uluslar arası/ulusal/bölgesel/yerel kalkınmada inisiyatif almış olmalı,

 • Üye yapısı ile ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ekonomik gücünü temsil edebilmelidir. 

Üyelik Türleri

Madde 5: Federasyona katılacak aynı amaçlara sahip dernekler için iki tür üyelik vardır: 

 • Asil Üyeler: Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyelik haklarından yararlanan, federasyon iç yönetmeliğine uymakla yükümlü olan üye derneklerdir. 

 • Fahri Üyeler: Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı ile zorunlu mali yükümlülüğü olmayan, gözlemci niteliğindeki derneklerdir. Fahri üyelik bir çalışma dönemi içindir; dönem sonunda kendiliğinden sona erer. 

Üyelik İşlemleri

Madde 6: Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir: 

Federasyona girmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren ve üye olma koşullarına haiz bölgesel ve sektörel nitelikli, kuruluş amaçları aynı sanayici, iş adamları ve girişimci dernekleri, kendi Genel Kurullarında karar aldıktan sonra, Federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup yazılı olarak müracaat ederler.  

Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye derneğin önerisi şarttır. 

Yönetim Kurulu, başvuruları en çok 45 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur. 

Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı, aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılamaz. Aday derneğin üyelik isteği Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı Genel Kurul verir. Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üye dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyona üye derneklerin, üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek delege sayılarına bakılmaz. 

Üyelikten Ayrılma

Madde 7- Federasyon üyeliğinin sona ermesi, üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Hiçbir üye dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler, üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.  

Mevzuatta belirtilenlere ek olarak

 • Mazeretsiz olarak çalışma ve toplantılarda temsil edilmeyen, verilen görevleri yapmayan, görev almaktan kaçınan ve Federasyonun yaşamasına, amaç ile faaliyet konularına ilgisiz kalan,

 • Federasyona üye olma koşullarını yerine getirme vasfını kaybeden ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Federasyon iç yönetmeliği, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üye dernekler, 

Federasyon Disiplin Kurulu tarafından verilecek bir kararla üyelikten çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üye derneğe yazı ile bildirilir. Üye derneğin, bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Disiplin Kurulu ilk kararında ısrar ederse, bu durum üye derneğe yeniden yazılı olarak bildirilir.  

Bir yıla ait ödentilerini, o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyen üye dernekler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye yıllık ödentisini ödemesi için gönderilecek taahhütlü  mektubun tebliğinden sonra iki ay beklenilmesi gerekir.  

Üyelikten çıkartılan üye dernek, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karar bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üye derneğin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Üye derneğin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkartılan üye dernek, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon yasal yollara başvurur. 

Federasyon Organları

Madde 8- Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir: 

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu 

Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesini teminen, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, ayrıca aşağıdaki organlar da ihdas edilmiştir: 

4. Danışma Kurulu

5. Genel Sekreterlik

6. Disiplin Kurulu 

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 

Madde 9- 

 1. Genel Kurul Görev ve Yetkileri 

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

 1. Yasalar ile Federasyon ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, iç yönetmelikleri onaylamak,

 2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak,

 3. Gerekmesi halinde, seçim öncesinde 5’ten az 15’ten fazla olmamak kaydıyla, her biri için ayrı ayrı ve tek rakamlı olacak şekilde yönetim kurulu asil ve yedek üye sayılarını yeniden belirlemek; çalışma dönemi için zorunlu yönetim organları ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

 4. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, yönetim ve denetim kurulu üyelerini ibra etmek,

 5. Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak,

 6. Federasyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek, 

 7. Federasyona taşınmaz mal satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

 8. Federasyonun anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmasına karar vermek;

 9. Federasyonun uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

 10. Federasyonun dağıtılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

 11. Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve Konfederasyonda Federasyonu temsil edecek delegeleri seçmek ya da bu yetkisini Yönetim Kuruluna devretmek,

 12. Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak,

 13. Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapmak, gerekli olan diğer konularda karar vermek. 

2. Yıllık Olağan Toplantı 

Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Federasyon Genel Kurulu üç yılda bir, Mart ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

3. Genel Kurulun oluşması

Üye derneklerin Genel Kurula gönderebilecekleri delege sayısı, dernek üye sayılarına göre aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Buna göre; 

üye sayısı 100 veya daha az olan üye dernekler üç (3) delege,

üye sayısı 101 ilâ 150 olan üye dernekler dört (4) delege,

üye sayısı 151 ilâ 200 olan üye dernekler beş (5) delege, 

üye sayısı 201 ilâ 250 olan üye dernekler altı (6) delege, 

üye sayısı 251 ilâ 300 olan üye dernekler yedi (7) delege, 

üye sayısı 301 veya daha fazla olan üye dernekler sekiz (8) delege ile Genel Kurulda temsil edilirler. 

4. Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Federasyon Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye derneklerin çizelgesini saptar. Borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üye dernek ve delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 2. Genel Kurula katılacak üye dernekler, en az on beş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. Altmış günden fazla olamaz.

 3. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantı için belirtilen çağrı usulüne göre yeniden çağrılır.

 4. İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üye dernek delegeleri ile açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan delege sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

 5. Genel Kurula katılacak üye dernek delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.

 6. Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir.

 7. Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 8. Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz.

 9. Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

 1. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.  Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, Federasyon delegeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurula toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Ancak, Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-

1. Yönetim Kurulunun Oluşumu 

Federasyon yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık çalışma dönemi için seçilir ve prensip olarak on beş (15) asil ve on beş (15) yedek üyeden oluşur. Bununla beraber gerektiğinde (Genel Kurulun oy çokluğuyla benimsenmesi durumunda) Genel Kurul, seçimlerden önce Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısını her biri için 5’ten az, 15’den fazla olmamak kaydıyla, tek sayıda olacak şekilde yeniden saptayabilir. Yönetim Kurulu üye toplam sayısının çoğunluğu aynı üye derneğin temsilcilerinden oluşamaz. 

2. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden beşte birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Federasyona üye derneklerin, Yönetim Kurulu için gösterebileceği aday sayısı aşağıdaki gibidir. 

Buna göre;

üye sayısı 100 veya daha az olan üye dernekler bir (1) aday,

üye sayısı 101 ilâ 150 olan üye dernekler iki (2) aday,

üye sayısı 151 ilâ 200 olan üye dernekler üç (3) aday,

üye sayısı 201 ilâ 250 olan üye dernekler dört (4) aday,

üye sayısı 251 ilâ 300 olan üye dernekler beş (5) aday,

üye sayısı 301 veya daha fazla olan üye dernekler altı (6) aday gösterebilirler.

3. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Yönetim Kurulu Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, dört başkan yardımcısı ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulunun çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir: 

 1. Başkanlık süresi üç (3) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste aynı göreve seçilebilir. Daha sonra en az bir çalışma dönemi (üç yıl) geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez.

 2. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya veya özürlü olsa dahi, bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine, bir hafta içinde sıradaki yedek üye çağrılır.

 3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

 4. Yönetim Kurulu Federasyon Başkanın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

(a)Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak, 

(b)Federasyonu temsil etmek, gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü şahsa vermek,

(c)Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

(d)Yeni çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

(e)Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek,

(f)Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemin saptamak, üyelere ve mülki amirliğe duyurmak,

(g)Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek üzere Genel Kurula öneri götürmek,

(h)Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

(i)Danışma kurulu üyelerini seçim için Genel Kurula önermek,

(j)Danışma kurulunun önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

(k)Yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve ana tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak, uygulamada bulunmak;

(l)Genel Kurulun yetki vermesi halinde üye derneklerin görüşlerini de alarak, Konfederasyon Genel Kurulunda Federasyonu temsil edecek kişileri belirlemek.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Her türlü denetime açık olan Federasyonda iç denetim görevi Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirilir. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekline ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için seçilir. Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

 2. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

 3. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu'nca Federasyonun faaliyetlerinde ve hesap işlemlerinde kanunlara uygunluk açısından yapılan denetim sonuçları raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.

Danışma Kurulu

Madde 12:

1. Amacı

Danışma Kurulu, Federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, Federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir

2. Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı

Danışma Kurulu Federasyonun görevdeki ve eski yönetim kurulu başkan(ları)ı ile Üye derneklerin seçeceği (göndereceği) üyelerden oluşur. Danışma kurulu başkanı bir önceki Federasyon Yönetim Kurulu Başkanıdır. Derneklerin göndereceği üyelerin, dernek üyesi olması şartı aranmaz. Her dernek Danışma Kurulu’na ancak bir üye gönderebilir. 

Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemini Danışma Kurulu başkanı belirler. Danışma Kurulu başkanı, gerek gördüğünde toplantıları Federasyon ve üye derneklerden daha geniş bir katılımla düzenleyebilir.

Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan kurul üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. Toplantıda alınan tavsiye kararları bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir. 

3. Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Federasyon amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, görüş ve öneriler geliştirmek, 

 2. Üye dernekler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, Federasyona bağlılığı artırıcı çabalarda bulunmak, 

 3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek.

Genel Sekreterlik

Madde 13:Federasyonun faaliyetleri, ilgili kanunlar ile Ana Tüzük' te belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararları uyarınca, Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Genel Sekreterliğin çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Disiplin Kurulu

Madde 14: Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini başkan seçer.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır; bu kurulların başta üye derneklerin Federasyon amaçlarına, tüzüğüne ve iç yönetmeliğe uygun davranmalarıyla ilgili konular olmak üzere, tetkikini istediği hususları inceleyip karara bağlar. 

Çalışma ve Proje Grupları

Madde 15: Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, Federasyonun amaçları doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak çalışma ve/veya proje grupları kurulabilir. Aksi belirlenmedikçe, çalışma gruplarının görevleri Yönetim Kurulunun çalışma dönemi, proje gruplarının ise, proje süresiyle sınırlıdır. Gruplar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk sınırları içinde çalışırlar. 

Grupların oluşturulmasında, üye derneklerin de katılım ve desteğiyle Federasyon sınırları içindeki illerin/yörelerin sorunlarını araştırıp dile getirmek, çözüm önerileri ve/veya projeler geliştirmek amacıyla bölgesel nitelikli çalışma ve proje grupları kurulması öncelik taşır.

Mali Hükümler

Bütçe ve Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 16: Federasyonun yıllık bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. 

Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre yönetim kurulu önerileri doğrultusunda üçte iki (2/3) çoğunlukla Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyonun Gelir Kaynakları 

Madde 17- 1.Aidatlar; 

 1. Giriş aidatları: Federasyon tarafından üye derneklerden giriş aidatı alınmayacaktır. Eskiye dönük üye dernek borçları talep edilmeyecektir. Giriş aidat talebi ve belirlenmesi Yönetim Kurulu yetkisindedir.

 2. Yıllık Aidat: : Bütçede öngörülen üye dernekler tarafından üyeliğin devamı süresince Federasyona her yıl ödenecek meblağ yönetim kurulunun yetkisiyle belirlenecektir. 

  2. Katkı payları

Katkı payları, federasyonun amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Federasyon iç yönetmeliği ile düzenlenir.

 1. Diğer Gelirler

Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler; koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokalden sağlanacak gelirler ile sair gelirlerden ibarettir.

Genel Hükümler

Tüzük Değişikliği

Madde 18: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula aittir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul kararları toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Federasyonun Dağıtılması

Madde 19: Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan federasyon delegelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

İlk toplantıda üçte iki (2/3) oy çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde, ikinci toplantıda, toplanacak delegelerin sayısı ne olursa olsun, Federasyonun dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağılma kararının hazır bulunan delegelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.  

Federasyonun feshi halinde, tasfiye işlemleri Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. Federasyonun mal varlığı, işsizlikle mücadelede ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, üyeliği kesintisiz en az beş (5) yıl sürmüş ve tasfiye işlemleri başladığında sürmekte olan, Federasyona borcu bulunmayan üye dernekler arasında eşit olarak bölünerek üye derneklerin kayıtlı oldukları mülki amirliklere devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 20: Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

Madde 21:Bu ana tüzük, Geçici Yönetim Kurulu tarafından mülki amirliğe başvurulması ile birlikte yürürlüğe girer.

Delegelerin Hakları

Madde 22: Hiçbir delege, federasyona delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin Genel Kurul’ da bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon tüzüklerinde, delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Onursal delegeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, onursal delegelerin oy hakkı yoktur. 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 23: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen kırk beş gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek delegelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

Defter ve Kayıtlar

Madde 24: Federasyon tarafından tutulacak defterler ile ilgili usul ve esaslar dernekler yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

 1. İşletme hesabı esasına tabi olan federasyonlar tarafından:

 1. Üye kayıt defteri

 2. Karar defteri

 3. İşletme hesabı defteri

 4. Envanter defteri

 5. Alındı belgesi kayıt defteri

 6. Evrak kayıt defteri 

 1. Bilanço esasına tabi olan federasyonlar tarafından:

 1. Üye kayıt defteri

 2. Karar defteri

 3. Yevmiye defteri

Alındı Belgesi kayıt defteri

Tutulur ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur. 

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 25: Federasyon gelirleri, "Alındı belgesi" ile tahsil edilir. Gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  Giderleri ise fatura perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilir daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır.  

Alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Genel Kurul Kararlarının İptali

Madde 26: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel kurul kararlarına katılmayan her delege, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her delege kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, federasyon içi denetim yolları tükenmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Bu tüzük 26 (Yirmi altı) maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin
Adı ve Soyadı           Görev Unvanı   

DEVRİM TÜRK

Başkan

M. KORKUT POLAT

Başkan Vekili

ŞEYHMUS AKBAŞ

Başkan Yardımcısı

VECHETTİN ALSAÇ

Başkan Yardımcısı

ÖZLEM KÜLAHÇI

Başkan Yardımcısı

REYHAN AKTAR

Başkan Yardımcısı

FAYSAL ARAÇ

Sayman

ABDURRAHMAN ASLAN

Yön. Kurulu Üye

CEREN ODABAŞI

Yön. Kurulu Üye

FAHRETTİN ÇAĞDAŞ

Yön. Kurulu Üye

MESUT ALTIN

Yön. Kurulu Üye

NİHAT FIRATHAN

Yön. Kurulu Üye

SEZAİ AYAS

Yön. Kurulu Üye

ŞAHİSMAİL BEDİRHANOĞLU

Yön. Kurulu Üye


NURULLAH EDEMEN

Yön. Kurulu Üye

Dogünsifed

Telefon

+90 412 224 25 10

GSM

+90 531 880 07 21

 

Adres

Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı Buğdaycılar Yapı Sitesi NO:137 Kat 3 Daire No: 26 Bağlar Diyarbakır/TÜRKİYE